What the dog! gedragsbegeleiding

 What the dog! gedragsbegeleiding. 

kvk nummer: 82037930

e-mail: mandy.whatthedog@gmail.com

mobiel: 06 28 25 83 98

Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Dit schept duidelijkheid in wat wij van elkaar kunnen verwachten.


Algemeen

 • Alle tussen What the dog! en de client gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst onder de navolgende voorwaarden.
 • Clienten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaresse van What the dog! en men is client vanaf het moment van het invullen en versturen van het vragenformulier.
 • What the dog! vraagt mondeling of schriftelijk om toestemming alvorens het delen van eventueel beeldmateriaal.

Gedragstherapie

 • Inschrijving verplicht tot de betaling van de therapie. Er wordt geen restitutie gegeven.
 • Indien privé training later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd door de client kan het recht op een inhaalles of restitutie komen te vervallen.
 • Indien door ziekte of overmacht van de therapeut privé trainingen uitvallen zullen deze, in overleg met de client, op een later datum ingehaald worden.

Reglement van orde

 • Eventuele medische aandoeningen aan een hond dienen van tevoren aangegeven te worden door de eigenaar zodat hiermee in de training rekening gehouden kan worden.
 • Honden die een  gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 • Het afzeggen van een les door de cursist en trainer dient uiterlijk 24 uur van tevoren gedaan te worden via Whatsapp, mail of een telefoongesprek.

Adviezen

 • Het niet (juist) opvolgen van adviezen is op risico van de cursist.
 • Adviseringen leiden niet tot aansprakelijkheid van What the dog! voor eventuele ongewenste gevolgen door niet juist toepassen van de adviezen. De verzorger van de hond blijft ten alle tijden aansprakelijk van het optreden van diens hond, conform het gestelde in het Burgerlijke Wetboek.

Aansprakelijkheid 

 • What the dog! is niet aansprakelijk voor het uitblijven van door de client gewenste resultaten. 
 • Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van What the dog! op internet of andere publicaties zijn niet bindend.
 • What the dog! is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 • De client is aansprakelijk voor alle schade welke door diens hond aan personen, honden of goederen worden toegebracht door het niet opvolgen van het advies.
 • De client die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de therapie niet mogelijk is kan worden uitgesloten van verdere behandeling. Restitutie is dan niet mogelijk.

Geschillen

 • Op overeenkomsten gesloten met de gedragsdeskundige is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Artikel 8: Intellectueel eigendom 

 • 8.1 Alle door What the dog! verstrekte stukken zoals blogs en foto’s mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van What the dog! worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebrach