Algemene voorwaarden

Hondenschool What the dog! Hondentraining- en gedragsbegeleiding. 

kvk nummer: 82037930

e-mail: mandy.whatthedog@gmail.com

mobiel: 06 28 25 83 98

Op mijn cursussen en diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Dit schept duidelijkheid voor jou als cursist in wat je van de hondenschool kan verwachten en wat What de dog van jou verwacht. 

Algemeen

 • Alle tussen What the dog! en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst onder de navolgende voorwaarden.
 • Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaresse van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van de schriftelijk overeengekomen aantal lessen.
 • What the dog! vraagt soms om beeldmateriaal. De cursist is niet verplicht deze te maken of delen met de hondenschool.
 • What the dog! vraagt mondeling of schriftelijk om toestemming alvorens het delen van eventueel beeldmateriaal.

Cursus

 • Inschrijving verplicht tot de betaling van de cursus. Er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 • Cursusgeld kan, in overleg met de eigenaresse van de hondenschool, in termijnen van 2 maanden betaald worden.
 • Indien door ziekte of overmacht de cursist niet in staat is om de cursus af te maken kan, in overleg met de eigenaresse van de hondenschool, afgesproken worden de cursus op een later tijdstip alsnog te vervolgen of restitutie van de cursusdagen die niet gevolgd kunnen worden. 
 • Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht kosteloos te verzetten in overleg met de eigenaresse van de hondenschool.
 • Indien de lessen later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd door de cursist vervalt het recht op een inhaalles of restitutie.
 • Indien door ziekte of overmacht van de trainer lessen uitvallen zullen deze, in overleg met de cursist, op een later datum ingehaald worden.

Reglement van orde

 • Eventuele medische aandoeningen aan een hond dienen van tevoren aangegeven te worden door de eigenaar zodat hiermee in de training rekening gehouden kan worden.
 • Honden die een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 • Het afzeggen van een les door de cursist en trainer dient uiterlijk 24 uur van tevoren gedaan te worden via Whatsapp, mail of een telefoongesprek.

Adviezen

 • Het niet (juist) opvolgen van adviezen is op risico van de cursist.
 • Adviseringen leiden niet tot aansprakelijkheid van What the dog! voor eventuele ongewenste gevolgen door niet juist toepassen van de adviezen. De verzorger van de hond blijft ten alle tijden aansprakelijk van het optreden van diens hond, conform het gestelde in het Burgerlijke Wetboek.

Aansprakelijkheid hondenschool en cursist

 • What the dog! is niet aansprakelijk voor het uitblijven van door de cursist gewenste resultaten. 
 • Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 • De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 • De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.
 • What the dog! raad aan een goede WA verzekering af te sluiten. Vaak valt er maar één hond onder de standaard WA verzekering.
 • De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist of door de cursist meegebrachte derde partij aan personen, honden of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de hondenschool.
 • De cursist die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de training niet mogelijk is kan worden uitgesloten van de cursus. Restitutie is dan niet mogelijk.

Geschillen

 • Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Artikel 8: Intellectueel eigendom 

 • 8.1 Alle door What the dog! verstrekte stukken zoals o.a. huiswerk, blogs en foto’s mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van What the dog! worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. 
%d bloggers like this: